foto
Ed Sheeran na PGE Narodowym

11 i 12 sierpnia 2018 roku na PGE Narodowym w Warszawie wystąpi Ed Sheeran. Bilety na oba koncerty wyprzedały się w rekordowym tempie. Organizatorem obu wydarzeń jest agencja Charm Music.

Ed Sheeran obecnie jest jednym z najbardziej pożądanych koncertowo artystów na świecie. Po wydanych w 2011 roku albumie „+” i w 2014 roku albumie „x” Ed umocnił swoją pozycję na międzynarodowej arenie muzycznej płytą „÷”. Krążek ukazał się 3 marca 2017 roku, a pochodzące z niego utwory jeszcze przed premierą wydawnictwa zaczęły bić rekordy popularności. Single „Shape Of You” i „Castle On The Hill” tuż po premierze stały się najczęściej odtwarzanymi utworami w serwisie Spotify, przy czym pierwszy z wymienionych pobił rekord najchętniej słuchanej piosenki w historii serwisu. W dniu premiery płyta „÷” odniosła równie wielki sukces bijąc rekord odtworzeń. W Polsce krążek uzyskał status diamentowej płyty, natomiast piosenki „Shape Of You” i „Castle On The Hill” zdobyły w naszym kraju wyróżnienia odpowiednio diamentowego singla i podwójnej platyny. Ed Sheeran w 2017 roku zwyciężył w rankingu najlepiej zarabiających muzyków na świecie. 

Zbliżające się koncerty Eda Sheerana 11 i 12 sierpnia mają status wyprzedanych. Bilety na wydarzenia organizowane przez agencję Charm Music zniknęły w niespełna godzinę. Przypomnijmy, że Eda Sheerana ostatnio gościliśmy w Polsce w 2015 roku. Wokalista wystąpił wówczas na warszawskim Torwarze. Bilety na to wydarzenie wyprzedały się wówczas w tydzień.

W roli supportów podczas obu zbliżających się koncertów Eda Sheerana w Polsce wystąpią Anne-Marie oraz Jamie Lawson.

Jedynym oficjalnym kanałem dystrybucji biletów jest strona Eventim.pl. Kupując bilety w innych miejscach lub za pośrednictwem ofert odsprzedaży, narażają się Państwo na zakup biletów nieuprawniających do wejścia na koncert.

Bądź na bieżąco i śledź przygotowania do koncertu na Facebooku. Przed wzięciem udziału w koncercie zapoznaj się z jego regulaminem.

Regulamin Uczestnictwa w Koncertach Eda Sheerana w dniach 11 sierpnia 2018 r. i 12 sierpnia 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w Imprezie przeprowadzanej przez Charm Music Sp. z o.o. ("Organizator") oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Imprezy.
1.2 Uczestnikami Imprezy mogą być osoby pełnoletnie, małoletnie od 16. roku życia, a pozostałe małoletnie, które do dnia imprezy nie ukończyły 16. roku życia, w towarzystwie pełnoletniego opiekuna posiadającego przy sobie dokument tożsamości oraz ważny imienny bilet. Przy wejściu na Imprezę będą sprawdzane legitymacje/dokumenty potwierdzające wiek uczestników.
1.3 Obowiązuje limit zakupu do czterech (4) biletów na Imprezę przez jedną osobę. W przypadku zakupu, bez pisemnej zgody Organizatora, przez jedną osobę więcej niż czterech biletów, wszystkie takie bilety zostaną anulowane.
1.4 Wyłącznym w Polsce dystrybutorem biletów na imprezę jest Eventim Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 25, 00-508 Warszawa („Eventim”).

2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu Imprezy
2.1 Do obowiązków Organizatora Imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego imiennego, tj. zawierającego imię i nazwisko, biletu wstępu na teren Imprezy, na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej Imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego i higieniczno-sanitarnego Imprezy i dołożenie wszelkich starań, by Impreza miała niezakłócony przebieg. W przypadku, gdy jeden uczestnik kupi bilety dla trzech kolejnych osób (niedozwolone jest posiadanie więcej niż trzech dodatkowych biletów), na wszystkich biletach może zostać umieszczone imię i nazwisko głównego uczestnika („Główny uczestnik”). W takim przypadku wszyscy uczestnicy są zobowiązani pojawić się wspólnie z głównym uczestnikiem. Kontrola dokumentów będzie obejmowała sprawdzenie, czy wiek uczestników jest zgodny zpostanowieniami niniejszego regulaminu.
2.2 Organizator ma prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
2.3 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora 
obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego przebiegu Imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości), posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.

2.4 W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu (włącznie z internetowym dystrybutorem biletów w przypadku biletów kupionych przez internet), w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu koncertu, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 2.3 powyżej, przed rozpoczęciem imprezy. W każdym wypadku kwota zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty Imprezy.

2.5 Poza przypadkami określonymi w pkt 2.3, posiadaczowi biletu zakupionego przez internet może przysługiwać prawo do zwrotu Biletu, nie później jednak niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy. Zwrot Biletu może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba Użytkownika). Posiadacz biletu, który zamierza dokonać zwrotu Biletu, zobowiązany jest w terminie określonym powyżej złożyć stosowne oświadczenie o zwrocie Biletu na adres skrzynki elektronicznej: Info@eventim.pl (WZÓR OŚWIADCZENIA) oraz odesłać oryginał Biletu oraz Dowód Zakupu na adres: Eventim Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 25, 00-508 Warszawa. W przypadku zagubienia Dowodu Zakupu posiadacz biletu zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do Eventim oświadczenia o zagubieniu Dowodu Zakupu, którego wzór dostępny jest na stroniewww.eventim.pl.

2.6 Eventim dokona zwrotu pieniędzy za Bilet w wysokości ceny nominalnej zamówionego Biletu, pomniejszonej o koszty operacyjne Eventim w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) związane z obsługą procesu zwrotu Biletu.
2.7 Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w pkt. 2.5 powyżej, przy czym posiadacz biletu może w oświadczeniu o zwrocie Biletu wskazać rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot pieniędzy.

3. Bezpieczeństwo imprezy
3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:
(a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

(b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby uczestnik opuścił teren Imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

(c) Odmówić wstępu na teren Imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie oraz nie okazującym ważnego dokumentu tożsamości zgodnego z danymi osobowymi umieszczonymi na bilecie (a w przypadku, gdy dane osobowe głównego uczestnika są umieszczone na większej liczbie biletów z danymi głównego uczestnika) i potwierdzającego wiek uczestnika Imprezy.

(d) W przypadkach, gdy Organizator będzie musiał zmienić uczestnikowi miejsce ze względów bezpieczeństwa lub technicznych, dołoży starań, by przydzielić miejsce tej samej kategorii. Gdyby przydzielenie miejsca tej samej kategorii nie było możliwe, posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa bilet bez potrącania żadnych kosztów, albo podwyższy kategorię biletu bez obowiązku ponoszenia przez uczestnika dodatkowych kosztów. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w Imprezie, przed dniem Imprezy, za zwrotem odpowiednio całości kwoty, na jaką opiewa bilet.

3.2 Wnoszenie na teren Imprezy i korzystanie w trakcie Imprezy z wyspecjalizowanych lub profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer, laptopów, dronów oraz innych urządzeń audio-wideo jest zabronione. Organizator zapewnia możliwość złożenia wymienionego sprzętu w depozycie za opłatą w wysokości 20 zł.

3.3 Zabronione jest również wnoszenie na teren Imprezy i korzystanie w trakcie Imprezy z urządzeń laserowych, własnych napojów, w tym napojów alkoholowych oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Postanowienia końcowe

4.1 Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie znacznego natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Zalecane jest używanie stoperów.

4.2 Oficjalne programy, gadżety i pamiątki będą sprzedawane wyłacznie na terenie Imprezy.

4.3 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na Imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn zwiaz̨anych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z Imprezy z przyczyn określonych w regulaminie lub 
ze względu na zachowanie niezgodne z prawem, nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet, ani inne roszczenia przeciwko Organizatorowi.

4.4 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do wtórnych celów handlowych.

4.5 Odsprzedaż, próba odsprzedaży, próba skopiowania lub użycie w nieautoryzowanej promocji lub działalności komercyjnej unieważnia bilet bez prawa do zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

4.6 Ważność biletu zostanie zweryfikowana poprzez sprawdzenie zgodność danych osobowych na bilecie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika Imprezy (a w przypadku, gdy dane osobowe głównego uczestnika są umieszczone na większej liczbie biletów - z danymi głównego uczestnika), systemem skanującym i przez sprawdzenie niepowtarzalności kodu kreskowego na bilecie. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy.

Uwaga, zaktualizowaliśmy Regulamin!

W Regulaminie Uczestnictwa w Koncertach Eda Sheerana w dniach 11 12 sierpnia 2018r . i 12 sierpnia 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie wprowadza się następujące zmiany

  1. W paragrafie 2 daje się punkt 2.8 o treści: 

 

„Organizator dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na bilecie imiennym za opłatą w wysokości 50 zł za jeden bilet. W cenę NIE jest wliczona opłata za przesyłkę pocztową z duplikatem biletu do uczestnika Imprezy. W celu dokonania zmiany niezbędny jest kontakt pod adresem mailowym: ed-sheeran@eventim.pl, by otrzymać dalsze instrukcje. Możliwa jest  jedna zmiana danych osobowych na jednym bilecie, a prawo to przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które zakupu dokonały na Eventim.pl."

powrót
Dotychczas...
The National
COS Torwar / 2019-11-25
Warszawa
Dead Can Dance
COS Torwar / 2019-06-22
Warszawa
Dead Can Dance
COS Torwar / 2019-06-21
Warszawa
Deus
B90 / 2019-05-02
Gdańsk
Steve Hogarth
Stary Maneż / 2018-12-15
Gdańsk
Ed Sheeran
PGE Stadion Narodowy / 2018-08-12
Warszawa
Ed Sheeran
PGE Stadion Narodowy / 2018-08-11
Warszawa
Gogol Bordello
Eter / 2013-06-19
Wrocław / Booking
Gogol Bordello
Stodoła / 2013-06-18
Warszawa / Booking
Dead Can Dance
Dom Muzyki i Tańca / 2013-06-14
Zabrze / Booking
Dead Can Dance
Opera Leśna / 2013-06-12
Sopot / Booking
Dead Can Dance
Hala Stulecia / 2013-06-11
Wrocław / Booking
The Offspring
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
Cypress Hill
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
Fatboy Slim
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
>>

Home | O nas | Galeria | Partnerzy | Kontakt
© 2009 copyright by charmmusic.pl